فهرست تفسیرهای هفتگی
تاریخ عنوان ارائه کننده فایل ارائه
2019-01-25 سوره غافر 7-12 حمیدرضا نفیسی فایل ارائه
       

 

آخرین تفسیر هفتگی قرآن :