جلسه آینده
زمان:
جمعه 19 April ساعت 19:00-23:00
مکان:
جلسه آقایان:MC 4021
جلسه خانم ها:MC 2017
ثبت نام در سایت
برای استفاده کامل از امکانات سایت شما باید عضو جلسه قرآن باشید.